نظرات اخیر

نظر امیر حسین ساور در کتاب کمیک Spider-Man / Deadpool قسمت دوم


اروم باش پوستت چروک میشه


در تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۷:۳۹

نظر امیر حسین ساور در کتاب کمیک The Despicable Deadpool قسمت ۲۸۹ (سوم)


رمز چیست


در تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۳۷